විවිධ ටයිමර් වර්ග

Bravo Timer Devices

TURN off appliances and save power

හැඳින්වීම

Bravo Solutions manufactures different timing devices for different applications. 

TimeTRAP can turn ON and OFF appliances coupled with a real time clock. This product can be used effectively for energy waste management. 

KillerWATT Lite 13A is also a timing device that can be used to keep a device turned ON for a specific time and then turn it OFF. 

TimeTRAP is a programmable timer that can be used to turn ON/OFF electrical appliances at a given time of the day. The turn ON and OFF can be done multiple times a day depening on the model. Surge protection is also built-in to it for added protection of the connected appliances. 

සවිකරන ආකාරය

Connect the supplied power cord to the wall socket. Connect the appliances that need to be turned ON/OFF to TimeTRAP’s plug base. Bravo TimeTRAP 5A is designed to handle a maximum load of 5A(1200W). Therefore DO NOT connect appliances that require higher currents.  We have a high power TimeTRAP model for custom orders.

Fuse මාරු කිරීම

Check  the fuse and replace with a 5A glasss type cylindrical fuse if necessary. These fuses are available in major electrical stores.

Appliances that can be used with TimeTRAP

 • Fans (Exhaust and conventional)
 • Fish Tank Pumps
 • Name Board light systems
 • ‘Pirith’ audio playback systems
 • Turn OFF the fridge at night for energy saving.
 • Turn ON security lights at defined times.

Features and Specifications

 • වොට් 1200ක බල ධාරිතාවක්, 230 50Hz විදුලිය සඳහා නිෂ්පාදිතයි
 • Level-1 Surge Protection
 • LCD status indication. Designed to comply with EU and CE standards.
 • Easy Time Adjustments
 • අකුණු දෝෂ සඳහාද වලංගු පූර්ණ වසරක වගකීමක් සහ විශ්වාසනීය සේවයක්
 • ඉතා උසස් තත්වයේ, ආනයනික උපකරණ පරයන ශ්‍රී ලාංකික ඉංජිනේරු නිපැයුමක්

Bravo Solutions is proud to introduce the “Programmable Memory Timer”  named as KillerWATT Lite 13A . This innovative new product opens a new horizon in energy saving in home and industrial appliances by way of Energy Waste Management. Everything you need to save power at home/shop is built into one single and compact unit. The user can easily program the timer and turn off the appliance at the correct time and prevent energy wastage

KillerWATT Lite 13A operates from 230V 50Hz AC (180V – 250V supported). It can handle a load of 3000W.

The built in Level-1 Surge protector circuitry protects your appliances from unwanted power line surge voltages. This feature is typically important for residents of industrial areas.

The built in Power Sensor circuitry monitors the power consumption of the connected device continuously and determines the Optimal Power Point for doing the Switching. Simple timers does not have this feature and can damage the connected appliance during switching.

සවිකිරීම සහ මූලික ක්‍රියාකාරිත්වය

Connect the supplied power cord to the wall socket. Connect the appliance for Energy saving to KillerWATT’s plug bases. Bravo KillerWATT Lite 13A is designed to handle a maximum load of 13A. Therefore DO NOT connect appliances that require higher currents.

The user has to program the appropriate timing for the intended appliance. The methodology of programming is described in detail in the user manual.

KillerWATT Lite 13A is typically useful in preventing overcharging of Laptops / Tabs and Smartphones. They can be set to charge for a given period and then automatically turned OFF completely thus increasing the battery life.

Appliances for Energy waste prevention

 • Water Pump
 • Rice Cooker
 • Clothes Iron
 • Laptop
 • Tablet and Smart Phones

Features at a glance

 • සවි කිරීම ඉතාම පහසුයි. සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවන්ගෙන් ලියවුනු උපදෙස්. කාලය සැකසීම සහ සියලුම සැකසුම් බොත්තම් දෙකකින්.
 • Our Own design Technology.
 • නිර්මාණය වරලත් ශ්‍රී ලාංකික ඉංජිනේරුවන් අතින්. ශ්‍රී ලාංකික ආයතනයකින් පිරිනැමෙන වසරක වගකීමක් සහ අලවියෙන් පසු විශ්වාසනීය සේවයක්.
 • Many satisfied customers island wide and overseas.
 • Energy Saving by turning the appliances OFF at programmed time. No rocket science. Saving is straightforward.
 • Built in Level -1 Surge Protection for your connected appliance.
 • බලය විසන්ධි කිරීම Power Sensor පරිපථයකින් පාලනය වන නිසා සම්බන්ධිත උපකරණයට උපරිම ආරක්ෂාව
 • Power Switching is triggered through a Power Sensor circuit, giving more protection to your connected appliance

මිලදී ගැනීම

අවශ්‍ය උපකරණය පහතින් තෝරාගන්න.

timetrap
Rs 5,000

විශේෂාංග

White ABS Enclosure

Power Handling 1200W

අධි ධාරා ආරක්ෂාව

Digital LCD display

වසරක වගකීම

Factory Direct Purchases only
KillerWATT lite 13A
Rs 3,500

විශේෂාංග

Grey Metallic Design

3000W Power Handling

Timing value retention

අධි ධාරා ආරක්ෂාව

බහුවිධ LED තිරය

වසරක වගකීම

Factory Direct Purchases only
si_LKසිංහල