ඊ මේල් මගින් ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, තාක්ෂණික ගැටළු අපවත යොමු කරන්න.

15 + 5 =

වැඩි විස්තර 

අපගේ ප්‍රධාන කාර්යාලය පිහිට තිබෙන්නේ, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ අත්තනගල්ල ප්‍රදේශයේය. ඔබගේ සියලු අවශ්‍යතා සඳහා වැඩකරන වේලාවන් වලදී අපව අමතන්න.

අලුත්වැඩියාවන් සඳහා ඔබගේ උපකරණ යොමු කලයුතු ලිපිනය පහතින් දැක්වෙයි. 

ලිපිනය :   බ්‍රාවෝ සොලූෂන්ස් ආයතනය, නො. 82B, වලලියද්ද, එල්ලක්කල.

දුරකථන:  077 088 4303 |  071 780 4303

වැඩකරන වේලාවන් : 8:00AM-5:00PM සඳුදා -සිකුරාදා.

අප අනුමත කරන ගෙවීම් ක්‍රම

Related image

 Related imageRelated image