අපගේ වගකීම් සේවය

අපගේ සියලු නිෂ්පාදන සඳහා වසරක වගකීමක් හිමිවෙයි. මෙම වගකීම නිෂ්පාදන දෝෂ සඳහා පමණයි. වැරදි භාවිතය, නොසැලකිල්ල, අකුණුසැර වැදීම සහ ස්වභාවික විපත් යනාදී හේතු නිසාවෙන් ඇතිවන දෝෂ සඳහා ගෙවීම් කර අලුත්වැඩියා කරගැනීමට හැකියාව ලැබෙයි. වගකීම් කාලය තුල නොමිලයේ සේවය ලබාගැනීමට ඔබගේ වගකීම් පතේ දකුණත කොටස ඔබ විසින් මිලදී ගත් දින සිට දින 7ක් ඇතුලත අපවෙත තැපැල් කර එවිය යුතු වෙයි. එසේ නැතහොත්,  මිලදී ගත් දින සිට දින 7ක් ඇතුලත, මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබගේ වගකීම් අප සමග onlne ක්‍රමයට ලියාපදිංචි කරගත හැකිවෙයි.  

ඔබගේ උපකරණය අපවෙත එවීමට ප්‍රථම කලයුතු මූලික පරීක්ෂණ

1. LED  ඩිස්ප්ලේ තිරය නොදල්වෙයි නම්: මුලින්ම උපකරණයේ පිටතින් ගැලවිය හැකි ෆියුසය පරික්ෂා කරන්න. අපගේ ක්ලීන්පවර් උපකරණය සතුව ෆියුසයන් දෙකක් ඇත. ඒ “ලයිව්” සහ “නියුට්‍රල්” වයර සඳහා වෙන වෙනම දෙකක් වශයෙනි. මෙලෙස පිරික්සූ ෆියුසය පිලිස්සී ඇතිනම්, නියම අගය ඇති ෆියුසයක් වෙළඳපොලෙන් මිලදී ගෙන මාරු කරගන්න.  අපගේ කිලර්වොට් ස්ටෑන්ඩර්ඩ්, එනර්ජි විව් සහ ක්ලීන්පවර්, උපකරණ සඳහා 7A ෆියුසයන්ද , කිලර්වොට් ප්‍රෝ සහ ඩිජි ගාඩ් උපකරණ සඳහා 15A ෆියුසයන්ද භාවිතා කර තිබේ. ඔබ අපගෙන් වෙනත් විශේෂිත උපකරණයක් මිලදී ගෙන ඇතිනම්, එහි ෆියුසය අගය දැනගැනීමට අපව අමතන්න.

පවර් කෝඩ් එකේ දෝෂ නිසාවෙන්ද මෙලෙස සිදුවිය හැකියි. මෙය පරික්ෂා කිරීමට, නිවසේ ඇති වෙනත් සමාන පවර් කෝඩ් එකකට ඔබගේ උපකරණය සම්බන්ධ කිරීම ප්‍රමාණවත් වෙයි. පරිගණක, රූපවාහිනී, බත් පිසින යන්ත්‍ර යනාදිය සඳහා මෙම වර්ගයේ පවර් කෝඩ් භාවිතා වෙයි. 

ෆියුසය ගැලවීමේ ක්‍රියාවලිය පහත පරිදි වෙයි. (මෙම පිටුවේ පහලතින්ම ඇති වීඩියෝවෙන් මෙය තවදුරටත් පැහැදිලි කර තිබේ.)

පියවර  1: පවර් කෝඩ් එක ගලවන්න.

පියවර 2: පැතලි නියනක ආධාරයෙන්, ෆියුස් හෝල්ඩර් එක එලියට අදින්න.

පියවර 3: ෆියුසය ඇතුලත ඇති කම්බිය විසන්ධි වී ඇතිදැයි පරික්ෂා කරන්න. ෆියුසය මතුපිට කළු පැහැ ගැන්වීමද එය පිලිස්සී ඇති බවට සාධකයකි.

පියවර 4: ෆියුසය පිලිස්සී ඇතිනම්, නියම අගය ඇති ෆියුසයක් වෙළඳපොලෙන් මිලදී ගෙන මාරු කරගන්න. බොහෝ විදුලි අමතර කොටස් වෙළඳසල් වල මෙම ෆියුසය මිලදී ganeemata ඇත.

 

ඔබගේ උපකරණය අලුත්වැඩියා කරගැනීම.

ඉහත සරල පරීක්ෂාවෙන් ඔබගේ උපකරණය අලුත්වැඩියා නොවෙයි නම්, සතියේ වැඩකරන වේලාවන්හිදී අපව අමතන්න. අපගේ තාක්ෂණික නිලධාරියෙකුගේ සහය ලබාගන්න. ඔබගේ වගකීම් කාලය අවසන්වු වී ඇතත්, නැතත්  අප සැමවිටම ඔබට සේවය කිරීමට සූදානමින් සිටිනු ඇත. ඔබගේ උපකරනයේ සීරියල් අංකය අතැතිව අප ඇමතීම පහසු වෙයි. 

ඔබගේ උපකරණය අපවත එවීමේ පහසුම සහ ලාභාදයීම ක්‍රමය ශ්‍රී ලංකා තැපැල් සේවයේ පාර්සල් තැපෑලයි. ඔබගේ උපකරණය හොඳින් පාර්සල් කර ලගම ඇති තැපැල් කාර්යාලයට ගෙනගොස් භාර දීමෙන් අපවෙත එවිය හැකිවෙයි. රෙජිස්ටර් කිරීම අනවශ්‍යයි. දෙවැනි ක්‍රමය කුරියර් සේවයක් මගින් අපවෙත එවීමයි.

අලුත්වැඩියාව සඳහා ඔබහට ගෙවීමක් කිරීමට පහත පහසුකම් භාවිතා කළහැකි වෙයි. ඔබට ලගම ඇති කොමර්ෂල් බැංකුවේ මුදල් තැන්පත් කිරීමේ පහසුකමද ඇත. එසේ නැතිනම්, ශ්‍රී ලංකා තැපෑලේ VPP ක්‍රමයෙන් උපකරණය ඔබවෙත ගෙන්වාගෙන ලැබුන පසු මුදල් ගෙවීමද සිදුකල හැකිවෙයි. 

Related imageRelated imageRelated image

අපගේ නිෂ්පාදන, නිෂ්පාදනයෙන් ඉවත් කිරීම 

අපගේ නිෂ්පාදන නිරතුරුවම ගුණාත්මක බැවින් වැඩි කිරීම සිදු වනු ඇත. එවිට වසර ගණනාවක් පැරණි අපගේ නිෂ්පාදන, ඇතැම්විට නැවත නිෂ්පාදනය නොකිරීමට අප තීරණය කරනු ඇත. එමනිසා වසර ගණනාවකට පසු ඔබට එම නිෂ්පාදනයම මිලදී ගැනීමට නොහැකි වනු ඇත. එම අවස්ථාවේදී, ඊට සමාන නිෂ්පාදන ඔබට අපෙන් මිලදී ගත හැකිවනු ඇත.